<rt id="yesi8"><small id="yesi8"></small></rt>
<rt id="yesi8"><small id="yesi8"></small></rt><acronym id="yesi8"><small id="yesi8"></small></acronym>
<acronym id="yesi8"></acronym>
<acronym id="yesi8"></acronym>
<acronym id="yesi8"></acronym><acronym id="yesi8"><center id="yesi8"></center></acronym>

Haber

"CIIE, Çin'in d??a aç?lma sürecini ve anlam?n? yans?t?yor"

08.11.2018

Birinci Çin Uluslararas? ?thalat Fuar? (CIIE) Shanghai'da düzenleniyor. Fuara kat?lanlar, CIIE'nin Çin'in d??a aç?lma sürecini ve bunun dünya için ne anlam ifade etti?ini gösterdi?ini dü?ünüyorlar.

CIIE kapsam?nda dün gerçekle?tirilen Uluslararas? Endüstriyel Rekabet ve ??birli?i Forumu'nda haz?r bulunan Shanghai-ABD Ticaret Odas? Yönetim Kurulu eski Ba?kan?, ABD Pittsburgh Üniversitesi T?p Merkezi (UPMC) Ba?kan Yard?mc?s? Jeffrey Bernstein "?imdi bütün dünyan?n Shanghai'ya gelerek kendi kalk?nma meyvelerini ve deneyimlerini sahnelemesi, Çin'in gerçekten büyük de?i?im geçirdi?ini kan?tl?yor. Mali kaynaklar s?n?rl?yken d??a aç?kl?k ve inovasyon, s?n?rs?z de?erlerin kilidini açabilir. Bunlar, yaln?zca i?letmelerin ba?ar?lar?na de?il, ayn? zamanda ekonomik küreselle?me sürecinde bütün ülkelerin ortak fikrine dönü?meli." ifadelerini kulland?.

Shanghai Sosyal Bilimler Federasyonu Ba?kan? Wang Zhan, reform ve d??a aç?lman?n son 10 y?lda devlete ait i?letmelerin dalgal? oldu?u kadar güvenli geçen reform sürecinde çok önemli bir rol oynad???n? söyledi.

CIIE'nin, serbest ticaret ve ekonomik küreselle?me destekçisi olarak Çin hükümetinin piyasas?n? d??a açma do?rultusundaki büyük bir tedbir oldu?unu dile getiren Wang, fuar?n Ku?ak ve Yol güzergâh?ndaki ülkelerin kalk?nma f?rsatlar?n? payla?mak için bir platformu i?levi gördü?üne ve geli?mekte olan ülkelerin dünya ekonomisiyle kayna?mas?na yard?m edece?ine dikkat çekti.

Meksika'n?n Shanghai Konsoloslu?u Ticaret Mü?aviri Alejandro Salas, son y?llarda Çin'in d??a aç?lmay? geni?leterek dünyaya dostane davrand???n? kaydetti.

Çin'in h?zla geli?irken daha fazla ülkeye de f?rsatlar sa?lad???n? söyleyen Salas, Çin'in d??a aç?kl???n?n tüm dünyay? kapsad???n? ve CIIE'nin birçok ülke ve bölgenin kader ortakl??? kurmas?na imkân tan?d???n? sözlerine ekledi.

课间棋牌首页 棋牌捕鱼平台官网| 牛牛游戏平台哪个好平台| 王者荣耀棋牌游戏| 嘉年华捕鱼官方下载| 棋牌游戏够级首页