<rt id="yesi8"><small id="yesi8"></small></rt>
<rt id="yesi8"><small id="yesi8"></small></rt><acronym id="yesi8"><small id="yesi8"></small></acronym>
<acronym id="yesi8"></acronym>
<acronym id="yesi8"></acronym>
<acronym id="yesi8"></acronym><acronym id="yesi8"><center id="yesi8"></center></acronym>

Haber

Haber Analiz: CIIE'nin olumlu sinyallerinden bütün dünya faydalanacak

11.11.2018

?lk kez düzenlenen Çin Uluslararas? ?thalat Fuar? (CIIE) dün, Shanghai'de sona erdi. Alt? gün süren fuara 172 ülke, bölge ve uluslararas? örgüt ile 3 bin 600'den fazla i?letme ve yurtd???ndan 400 bini a?k?n al?c? kat?ld?. Fuar s?ras?nda 57 milyar 830 milyon dolar tutar?nda sözle?me imzaland?. Bu, dünyan?n ekonomik ve ticari tarihinde nadir elde edilebilecek bir sonuç.

CIIE'nin organizasyonuna ili?kin plan? ilk kez Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping geçen sene düzenlenen Ku?ak ve Yol Uluslararas? ??birli?i Zirvesi Forumu'nda aç?klam??t?. Xi, fuar? "Çin'in yeni tur yüksek seviyeli d??a aç?lmay? h?zland?rmak için verdi?i önemli bir karar ve piyasas?n? dünyaya açmak için ald??? büyük bir önlem" olarak de?erlendiriyor.

CIIE'de kaydedilen sonuçlar, Xi'nin "ekonomik küreselle?menin geri dönü?ü olmayan tarihi bir ak?m oldu?u" ve "d??a aç?lma ile i?birli?inin, uluslararas? ekonomik ve ticari dinamizmi güçlendiren önemli bir itici güç niteli?i ta??d???" yönündeki yarg?lar?n? da do?rulam?? oldu. Fuar, ?u üç aç?dan dünyaya uzun vadeli faydalar sa?layacak:

?lk olarak, CIIE d??a aç?lmay? h?zland?rarak, ticaretin serbestle?mesine ve dünya ekonomisinin büyümesine destek veriyor. Küreselle?me kar??t? seslerin yükseldi?i ve ticari korumac?l???n olu?tu?u bir zeminde, Uluslararas? Para Fonu (IMF), bu seneye ve gelecek seneye ait küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye dü?ürdü. Bu durumdan büyük kayg? duyan pek çok ülke, serbest ticareti gerçekle?tirecek yeni f?rsatlar? dört gözle bekliyor.

Tam böyle kritik bir zamanda, ana temas? "Yeni ça?da gelece?i payla?ma" olarak belirlenen CIIE'nin düzenlenmesi, dünya ülkelerinin taleplerine uyarak, d??a aç?lma ve i?birli?i için yeni bir platform kurdu.

Bu fuar, geni? çap?, yüksek seviyeli sergi imkan? ve verimli sonuçlar? bak?m?ndan birçok ülkeye yeni f?rsatlar getirdi.

?kinci olarak ise, mutabakata yo?unla??lan fuar, bütün dünyan?n, ciddi ekonomik ve ticari sorunlar kar??s?nda ayn? hedefe beraber ilerlemesini sa?l?yor. Dünyadaki di?er ithalat fuarlar?yla k?yasland???nda CIIE'nin en büyük fark?, sadece sergilerin düzenlenmesi de?il, ayn? zamanda önemli küresel ekonomik ve ticari sorunlar?n da ele al?n?yor olmas?.

Fuar s?ras?nda düzenlenen Hongqiao Uluslararas? Ekonomik ve Ticari Forumu'nda, 130'dan fazla ülke ve bölgeden gelen 2 bini a?k?n temsilci "d??a aç?lma", "inovasyon" ve "yat?r?m" gibi ticari geli?melerle s?k? derecede ili?kili üç konuyu ele ald?lar.

Yine ayn? günlerde düzenlenen Uluslararas? Finans Medyas? ve Dü?ünce Kurulu?lar? Forumu ile Küresel Fikri Mülkiyet Haklar?n? Koruma ve ?novasyonu Geli?tirme Konferans?'nda ise, kat?l?mc?lar, dünya ekonomisinin sürdürülebilir geli?mesi konusunda öneriler ileri sürdüler. Böylece fuar, uluslararas? toplumun fikir birli?ine varabilece?i önemli bir platforma dönü?tü.

Üçüncü olarak da, CIIE'de ortaya koyulan "ortakla?a isti?are, ortakla?a in?a ve payla?ma" dü?üncesi, fuar? "insanl???n kader ortakl???n? olu?turma" fikrinin canl? bir prati?i haline getirdi.

Fuar süresince, geli?mi? ülkeler ileri teknoloji ürünleri sergilerken, geli?en ve az geli?en ülkeler de özgün tar?msal ürünler ile tekstil ve günlük e?yalar?n? tan?tt?. Böylece hem geli?mi?, hem de geli?en ülkeler fuardan ticari f?rsatlar ve i? piyasas? imkan? yakalam?? oldu. Fuarda, Xi'nin ileri sürdü?ü "kapsay?c?l?k ile genel yararda ?srar etme ve dünya ülkelerinin ortakla?a geli?imini h?zland?rma" görü?ü de canl? bir ?ekilde gösterilmi? oldu. Dünya Ticaret Örgütü Genel Sekreteri Roberto Azevêdo bu konuya ili?kin, "Bu hem geli?en, hem geli?mi? ülkelerin yarar gördü?ü bir ?enlik" de?erlendirmesinde bulundu.

CIIE'nin her y?l düzenlenmesi planlan?yor. ?u anda 200'den fazla i?letme, gelecek y?lki fuara kat?lmak için anla?ma imzalam?? durumda. Bu da, ekonominin küreselle?mesini h?zland?rmak için Çin taraf?ndan sunulan uluslararas? bir kamu ürünü niteli?indeki CIIE'nin tüm dünyaca kabul gördü?ü anlam?na geliyor.

Çin, gelecekte d??a aç?lmay? daha da geni?leterek, dünya ülkelerinin Çin'in kalk?nmas?ndan yararlanmas?n? sa?layarak ve Çin'in ithalat potansiyelini ortaya ç?kartarak, piyasaya giri?i sürekli ?ekilde geni?letip, birinci s?n?f i? ortam? yaratacak. Böylece, d??a aç?lmay? daha üst bir düzeye ta??yacak ve çok tarafl? ve ikili i?birli?ini derinlemesine geli?tirecek.

Çin'in önümüzdeki 15 y?l içinde, 30 trilyon dolar tutar?nda ürün ve 10 trilyon dolar tutar?nda hizmet ithal etmesi bekleniyor. IMF Ba?kan? Christine Lagarde'nin fuara ili?kin de?erlendirmesinde söyledi?i gibi, "Çin dünyaya, refaha ve gelece?e aç?lan köprüler in?a ediyor."

课间棋牌首页 吉林吉祥棋牌官方下载| 澳门赌场app下载| 新版金蟾捕鱼下载| 789游戏中心app| 王者荣耀棋牌游戏首页